Koło łowieckie "TROP" powstało 55 lat temu w oparciu o nowy powojenny statut Polskiego Związku Łowieckiego, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1953 r. Inicjatorami powołania koła byli członkowie PZŁ w osobach: Wojciech Sankowski, Józef Hołodowski, Władysław Stolc, Edmund Dudek, Jerzy Mohr, którzy weszli w skład pierwszego Zarządu. Łączna liczba członków nowopowstałego koła wynosiła 20, w tym 7 leśników. Obszar dzierżawiony przy lesistości rzędu 40% wymagał fachowego zagospodarowania lasów i prawidłowej hodowli i ochrony zwierzyny łownej. Do priorytetowych zadań zaliczono walkę z powszechnym wówczas kłusownictwem.
   W ciągu minionych 55 lat prezesami koła byli kolejno koledzy: Edmund Dudek, Jan Gostkowski, Henryk Grecki, Jerzy Mohr, Michał Majkowicz, Franciszek Hering, Andrzej Kłyszejko, a aktualnie funkcję prezesa pełni Adam Mohr. Wielu naszych kolegów nie doczekało doniosłego jubileuszu 55-lecia KŁ Trop. Odchodzili od nas do krainy ,,wiecznych łowów” zasłużeni pasjonaci łowiectwa, miłośnicy hodowli zwierzyny i ochrony przyrody – ludzie, którzy współtworzyli historię koła i jego dotychczasowy dorobek. Niech ich imiona i nazwiska zachowane zostaną w naszej pamięci… Aktualnie koło liczy 90 członków a średnia wieku w kole wynosi 41 lat.

GOSPODARKA ŁOWIIECKA

   Koło „Trop” gospodaruje na czterech obwodach o łącznej powierzchni 17 930 ha położonych wokół Bytowa. Z inwentaryzacji stanu zwierzyny wynika, iż na tym terenie w ostatnich latach bytuje ponad 260 jeleni, około 430 dzików, 880 saren.
   Myśliwi z „Tropu”, nakładem pracy społecznej i usługowej organizują w sposób ciągły uprawę użytków rolnych o areale ponad 45 ha. Poletka łowieckie, głównie żerowe zlokalizowane są we wszystkich czterech obwodach. Ich położenie w środku kompleksów leśnych, oraz na granicy pola i lasu wpływa na poprawę warunków żerowych zwierzyny i poważnie ogranicza szkody od zwierzyny na gruntach rolnych. Wśród upraw, ponad 30 ha stanowią grunty orne obsiewane corocznie atrakcyjnymi dla zwierzyny gatunkami roślin uprawnych. Kapitalne znaczenie żerowe dla jeleni i saren ma wykaszanie łąk śródleśnych. W mijającym roku obszar łąk śródleśnych wykaszanych przez myśliwych i Nadleśnictwo przekroczył 53 ha. Koło utrzymuje kilka poletek topinamburu o łącznej powierzchni ponad 1 ha. Swoistą „inwestycją w przyszłość” jest tworzenie niewielkich sadów z dzikich drzew owocowych, których łączna powierzchnia wynosi 5ha. W ostojach zwierzyny utrzymywane jest 36 paśników i ponad 300 lizawek. Nadleśnictwo w ramach prowadzonych corocznie odnowień lasu wprowadza na dużych powierzchniach nasadzenia dęba i buka, co w przyszłości bardzo uatrakcyjni lasy pod względem hodowli zwierzyny. Większość powierzchni z tymi nasadzeniami w początkowym okresie jest ogrodzona przed zwierzyną, ale jest to konieczne dla zapewnienia sukcesu i będzie procentować w przyszłości. Wobec zwiększającej się presji różnych form turystyki na kompleksy leśne rozpoczęto działania mające minimalizować skutki zwiększającej się obecności ludzi w kniei. Ruch turystyczny jest ukierunkowany poza ostoje zwierzyny, prowadzi się również nasadzenia gatunków podszytowych w miejscach gdzie brakuje odpowiednio gęstych, gwarantujących spokój osłon dla zwierzyny.
   Dużym problemem ekonomicznym dla koła są szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę w uprawach rolnych. Corocznie około 30% budżetu koła pochłania utrzymanie blisko 5 km pasów zaporowych oraz bezpośrednia ochrona upraw rolnych przed szkodami. Koło posiada 40 pastuchów elektrycznych i ściśle współpracuje z rolnikami w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych. Mimo tych działań i dużego zaangażowania myśliwych w ochronę pól uprawnych koło przeznacza do 50% budżetu na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach rolnych.
   Pozyskanie zwierzyny jest ukierunkowane na minimalizację szkód łowieckich oraz utrzymanie stabilnych populacji dostosowanych pod względem liczebności i struktury do pojemności środowiska. Stosuje się reguły selekcji osobniczej, z uwzględnieniem zasad selekcji populacyjnej. Ze względu na migracje zwierzyny, zachowanie stabilności populacji, optymalnej jej rozrodczości i jakości osobników możliwe jest jedynie dzięki zrozumieniu, a także praktycznemu wsparciu ze strony sąsiadujących kół łowieckich.

DZIAŁALNOŚC NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

   Praca na rzecz przyrody nie może być utożsamiana jedynie z ochroną oraz gospodarowaniem populacjami zwierzyny łownej. Świadomość zagrożeń dla ekosystemów w których gospodaruje koło wymaga działań łączących w sobie poprawę warunków bytowania gatunków łownych a także niełownych, szczególnie chronionych i zagrożonych. Obok zabiegów zwiększających bioróżnorodność biocenoz leśnych takich jak wykaszanie łąk śródleśnych, zakładanie sadów owocowych i nasadzenia podszytów, od kilku lat odtwarza się także niewielkie zbiorniki i oczka wodne poprzez małą retencję wody. Próbuje się także w drodze interwencji zapobiegać przerażająco szybkiej dewastacji siedlisk tego typu. Do tej pory poddano restytucji siedem zbiorników wodnych tworząc w ten sposób cenne siedliska służące nie tylko kaczkom łownym, ale całemu szeregowi gatunków chronionych – zwłaszcza zagrożonych w kraju utratą siedlisk: płazom i ptakom wodnym.
   Od 2006 roku myśliwi z „Tropu” realizują własny, kilkuletni projekt ochrony ptaków wodnych współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku i Fundusz Globalnego Środowiska (Global Environment Facility). Projekt „Czynna ochrona kaczek i chruścieli na Ziemi Bytowskiej” ma na celu ograniczenie strat w lęgach ptaków wodnych spowodowanych presją drapieżnictwa gatunku obcego rodzimej faunie – norki amerykańskiej. Zasięgiem obejmuje obszar znacznie wykraczający poza granice koła i realizowany jest przy współpracy z Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. W ramach projektu rozmieszczono na ponad 30 zbiornikach wodnych Ziemi Bytowskiej 100 wiklinowych koszy lęgowych i 50 sztucznych wysepek służących jako miejsca gniazdowania zarówno łownym jak i chronionym ptakom wodnym. Ponadto, w celu zmniejszenia wpływu pozyskania łowieckiego na liczebność rodzimych kaczek łownych, uchwałą Walnego Zgromadzenia wyłączono 1/3 naszych zbiorników i cieków wodnych z polowań na kaczki i skrócono o 2 tygodnie okres pozyskania.
   Powyższe fakty przekonują o wszechstronnej, zrównoważonej i celowej gospodarce w dzierżawionych obwodach łowieckich, a wysiłek w nie włożony został dostrzeżony przez Nadleśnictwo, organizacje ekologiczne i organa Polskiego Związku Łowieckiego.

MINIONE ROCZNICE I JUBILEUSZE


   Los sprawił, że kalendarz rocznicowy Koła „Trop” sprzężony jest z kalendarzem rocznic stowarzyszenia Polski Związek Łowiecki. Obchodzone uroczyście kolejne rocznice powstania PZŁ i naszego Koła wiązały się nieodmiennie z działaniami popularyzującymi wśród mieszkańców Bytowa bogate tradycje kultury łowieckiej i dorobek Koła Trop w Bytowie. Stanowiły także okazję do honorowego wyróżnienia najaktywniejszych członków koła.
   23 czerwca 1973 r. z inicjatywy Powiatowej Rady Łowieckiej i jej Przewodniczącego Kol. Jerzego Mohra – ówczesnego prezesa Koła i Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Powiatowego w Bytowie – Zbigniewa Synaka, odbyło się ważne spotkanie zaangażowanych działaczy PZŁ na rzecz rozwoju łowiectwa ziemi bytowskiej. Tym zgromadzeniem zapoczątkowano obchody jubileuszowe 50-lecia PZŁ i 20-lecia kół bytowskich. Z tej okazji Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie wyróżnił koło dyplomem uznania za dobrą gospodarkę w dzierżawionych obwodach łowieckich.
   35-lecie Koła było szczególną i doniosłą rocznica dla myśliwych koła. W dniu 3 listopada 1988 r. ks. Henryk Kaczmarczyk w kościele pw. św. Katarzyny celebrował uroczystą mszę św. ku czci św. Huberta patrona myśliwych i leśników. Po mszy i okolicznościowej homilii ks. Henryk poświęcił sztandar Koła, wypowiadając m.in. słowa: „ten sztandar, to nasz sztandar, symbol naszej dumy, naszej godności i naszej niezależności”. Myśliwi złożyli uroczyste ślubowanie na wierność i chwałę Polskiego Łowiectwa.
   Jubileusz 40-lecia Koła uroczyście obchodzono 7 listopada 1993 r. Myśliwskie święto odbiło się szerokim echem w Bytowie. W nowym kościele pw. Św. Filipa Neri i kaplicy myśliwskiej pw. św. Huberta zebrali się licznie nie tylko myśliwi i leśnicy z rodzinami , ale także grono dostojnych gości, sympatyków łowiectwa oraz wiernych z Bytowa i okolic. Poświęcenia nowej kaplicy dokonał ks. bp Piotr Krupa z diecezji pelplińskiej w asyście ks. Benedykta Gierszewskiego i ks. Henryka Kaczmarczyka. Uroczysta msza celebrowana przez ks. bp Krupę w asyście księży myśliwych miała piękną oprawę w wykonaniu orkiestry dętej, hejnalistów i sokolników z Tucholi. W imieniu myśliwych i leśników Biskupa witał myśliwy leśnik, kol. Wacław Turzyński tymi słowy: ,,Ekscelencjo, przewielebny Księże Biskupie, w imieniu myśliwych i leśników, sympatyków łowiectwa i wszystkich tu zgromadzonych, witam Cię serdecznie wśród nas. Z okazji 70-lecia powstania PZŁ i 40-lecia zorganizowanego łowiectwa na Ziemi Bytowskiej. My myśliwi spod znaku św. Huberta wdzięczni Panu Bogu za dary przyrody tej ziemi przekazujemy dziś tę piękną kaplicę dla uczczenia naszego patrona”. W tym także roku Koło odznaczono Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
   Na 45-ty jubileusz Koła myśliwi „Tropu” odbyli wycieczkę do Saint Hubert w Belgii i w bazylice pod jego wezwaniem oddali hołd swojemu patronowi. W „myśliwskiej” kaplicy w kościele św. Filipa Neri w Bytowie ufundowali przepiękne witraże z wizerunkiem św. Huberta oraz tabernakulum. Na przestrzeni lat kaplica służy wiernym, odwiedziło ją wielu dostojnych gości administracji rządowej i samorządowej, władz kościelnych z kard. Józefem Glempem na czele. Ks. bp Bernard Szlaga w homilii wygłoszonej z okazji 50-lecia kanonicznego erygowania kongregacji oratorium św. Filipa Neri w Bytowie powiedział ,,...to nie prawda, że myśliwi tylko strzelają zwierzynę, myśliwi pomagają przetrwać zwierzynie kiedy jest pora trudna dla zwierzyny leśnej i kiedy jest tak słaba, że nie poradzi sobie sama. Dlatego, jest służbą przyrodzie wspomaganie Boga w tym co powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną…”.
   Rocznicę 50-lecia KŁ Trop w Bytowie obchodzono uroczyście na dziedzińcu i salach bytowskiego zamku. Impreza miała uroczysty charakter i odbyła się pod patronatem Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Słupsku. Członkowie Tropu spotkali się w sali rycerskiej zamku, gdzie myśliwi otrzymali pamiątkową książkę pt. ,,50 lat KŁ TROP w Bytowie” odznaczenia ORŁ Za Zasługi dla Łowiectwa Słupskiego oraz okolicznościowy znaczek. Dla upamiętnienia tej rocznicy w każdym z czterech obwodów łowieckich wśród leśnych ostępów posadowiono piękne głazy z napisem ,,Boże błogosław lasom bytowskim”, które zostały uroczyście poświęcone przez ks. Henryka w obecności gości i myśliwych. Wówczas też Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ nadała Kołu najwyższe odznaczenie łowieckie jakim jest Złom. Na to osiągnięcie złożył się wysiłek i długoletnia praca wielu członków Koła, których indywidualne zasługi na rzecz hodowli zwierzyny, promocji kultury łowieckiej, rozwoju strzelectwa myśliwskiego i kynologii łowieckiej, były wielokrotnie dostrzegane i wyróżniane przez władze PZŁ. Do tej pory Kapituła Odznaczeń Łowieckich uhonorowała trzech członków Koła najwyższymi odznaczeniami łowieckimi Złom – Henryka Greckiego, Michała Majkowicza i Józefa Wandtke. W dorobku medalowym członków Koła są ponadto: cztery Złote Medale Zasługi Łowieckiej, dziewięć srebrnych i dwadzieścia brązowych. Jedenastu członków zostało też wyróżnionych medalem Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Słupsku „Zasłużony Dla Łowiectwa Słupskiego”.

JESTEŚMY STĄD


   Prawie wszyscy myśliwi Koła to mieszkańcy Ziemi Bytowskiej. Nasz wkład w współtworzenie lokalnej kultury nie ogranicza się tylko do inicjowania i współfinansowania materialnych jej elementów takich jak wystrój kaplicy pw. św. Huberta. Angażujemy się w organizację okolicznościowych uroczystości, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Bytowa. Między innymi wraz z innymi kołami łowieckimi Ziemi Bytowskiej przygotowaliśmy i wspieraliśmy dziesięć kolejnych edycji „Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie”. Od wielu lat współorganizujemy uroczyste msze święte z okazji dnia św. Huberta, odbywające się w kościele parafialnym pw. św. Filipa Neri, z udziałem dostojników duchownych i oprawione w muzykę myśliwską.
   Także tegoroczną, 55-tą rocznicę powstania Koła, myśliwi z „Tropu” postanowili uczcić poprzez odnowienie kaplicy myśliwskiej w kościele pw. św. Filipa Neri w Bytowie, sadzeniem lasu w okolicy Dąbia i wykonaniem prac estetyczno-remontowych urządzeń łowieckich znajdujących się w dzierżawionych obwodach łowieckich.

WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM

   Umiejętne godzenie gospodarki łowieckiej z gospodarką leśną wymaga rozsądku, dialogu i kompromisów pomiędzy leśnikami i myśliwymi. Wielkie zaangażowanie z obu stron sprawia, iż wzajemna współpraca koła z nadleśnictwem układa się bardzo dobrze. Odbywa się z zachowaniem życzliwości i partnerskich zasad, opartych na merytorycznych podstawach. Hołdowanie zasadzie, że „Las bez zwierzyny nie może istnieć, a zwierzyna bez lasu” sprawia, że jesteśmy w stanie godzić problemy występujące w gospodarce łowieckiej i leśnej. Jednoczymy nasze siły w poprawie warunków bytowania zwierzyny, zwiększania różnorodności biologicznej oraz ochronie lasu.

ŁOWIECTWO DZIŚ I JUTRO

   Dzisiejsze łowiectwo może pochwalić się coraz lepszą dyscypliną organizacyjną. Pracujemy nad zbudowaniem ustabilizowanej, prawidłowo rozwijającej się populacji jeleni, saren i dzików. Jednym z problemów dzisiejszego łowiectwa jest zanik w naszych łowiskach zwierzyny drobnej, głównie zająca, której to populacji pomimo wysiłku myśliwych nie daje się odbudować.
   Myśliwi jak mało kto potrzebują akceptacji społecznej dla uprawiania swojej pasji. Potrzebujemy jak najwięcej sympatyków zwłaszcza wśród leśników i rolników. Priorytetowymi zadaniami stojącymi w przyszłości przed myśliwymi jest poszerzanie zakresu działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, dalsze budowanie serdecznych relacji z lokalną społecznością i działalność kulturotwórcza na rzecz tej społeczności.